חברות במועדון הלקוחות ״אדנית הכסף״

1. כל אדם שמלאו לו 18 שנים רשאי להצטרף למועדון הלקוחות.
2. ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
3. המועדון מנוהל ע"י אדנית התבלינים ו/או באי כוחה.
4. מנהל המועדון יהיה רשאי לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את סירובו.
5. כל אדם המעונין להצטרף כחבר למועדון יוכל לבצע זאת באמצעות הרשמה באתר.
6. חברות במועדון הלקוחות מקנה הטבות שינתנו מעת לעת ע"י אדנית התבלינים.
7. הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ושליחתם כאמור לעיל, כמוהם כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
8. החזרים, הטבות, הנחות, מבצעים במועדון אדנית התבלינים, ינתנו באופן אישי לחברים רשומים כחלק מן החברות במועדון ואינם ניתנים להעברה.
9. ניתן לצבור החזרים בגין רכישות באתר שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
10. בעת ההזמנה באתר, תינתן לחבר מועדון, האפשרות לצבור ו/או לנצל את ההחזרים המצויים בחשבונו כפוף לתנאי המועדון כפי שיהיו מעת לעת ולאמור להלן: בכל קניה באתר נצבר החזר בשווי 10% מסכום הקניה על פריטים במחיר מלא, ו-5% מסכום הקניה על פריטים במחירי מבצע.
11. מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו.

צבירת ההחזרים הכוללת היא על המחיר ששולם בגין הפריטים שנרכשו (לא כולל עלות משלוח), לאחר הנחות, חישובי מבצעים ומימוש הטבות. הנקודות בחשבונו של החבר בגין קניות כאמור, ישמשו לרכישה עתידית של חבר המועדון באתר. 


האם ניתן להחזיר פריט שנרכש באמצעות החזרי מועדון?
כן, במקרה זה חבר המועדון יזוכה בחזרה בחשבונו באתר בגין העסקה שבוטלה בניכוי הוצאות ועלויות ככל שיחולו. ההחזר ינתן ב״כספי מועדון״ בלבד ולא ינתן כל החזר כספי אחר בגין פריט שנקנה באמצעות מימוש החזרים.


איך מממשים באתר את נקודות המועדון? 
עבור מי שאין לו חשבון באתר - עליכם להירשם בטופס ההרשמה למועדון ולוודא כי קיבלתם אישור על קליטתכם במערכת. החשבון שנוצר יתעדכן בכל קניה בנקודות האדנית שלכם באתר.


שימו לב:
על מנת לממש את כספי המועדון שברשותכם, יש לבצע הזמנה עם חשבון קיים או להירשם לאתר. לא ניתן לממש נקודות מועדון אדנית במהלך כניסה לאתר כ״אורח״.